Preventivně výchovná činnost (PVČ)

 

Soutěž pro žáky ZŠ na konci roku 2008

Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva
Vzhledem ke skutečnosti, že úkolem HZS je i PVČ, tato koncepce zpracovává program Výchovy dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva z hlediska jeho obsahu, personálního, technického i ekonomického zajištění. Tento preventivní program se realizuje na základních školách a skládá se ze dvou hlavních částí.
První část je zaměřena na děti ve věku 7-10 let, což je první stupeň školní docházky. Dětem jsou předneseny základní informace a poznatky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva ve dvou vyučovacích hodinách, které jsou dále děleny do jednotlivých tématických bloků. Cílem první části je získání důvěry dětí, vytvoření respektu z ohně a oznámení, že oheň dětem opravdu do ruky nepatří. Děti se naučí, jak přivolat pomoc (jde zejména o snížení ostychu při přivolání pomoci), prohlédnou a obléknou si zásahový oblek, čímž dojde ke snížení strachu z vybavení a výstroje hasiče. Dále se v první části děti dozvědí, co znamená zvuk sirény – varovný signál, co dělat při zvuku sirény - varovném signálu, co si vzít s sebou při opuštění bytu. Na závěr první části jsou dětem rozdány propagační materiály s preventivní tématikou.
Druhá část je určena dětem ve věku 11-14 let, což v praxi znamená druhý stupeň školní docházky. Výuka je doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Uvedená část je rozdělena také na dvě samostatné hodiny, z nichž každá je rozšířeným opakováním obou hodin první části. Nově se objevují témata zdravovědy, požární prevence v přírodě a lesní požáry, jejichž krátké bloky jsou vždy přiřazeny k tématům, s nimiž úzce souvisí. V druhé části se děti také dozví, co dělat když bude nařízena evakuace z místa bydliště, zásady opuštění bytu v případě evakuace, zásady ochrany při úniku nebezpečných látek, jak se budeme chránit v zamořeném prostředí a co jsou prostředky improvizované ochrany osob. Na konec první hodiny je zařazen krátký test, který v druhé hodině poslouží přednášejícím aktivistům jako vodítko k řešení případných nejasností. Cílem druhé části výukového programu je zopakovat si a rozšířit znalosti získané v první části výukového programu, uvědomit si zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence, naučit se základy první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem, jak se zachovat při zvuku sirény a jak se chránit při úniku nebezpečných látek. Dětem je třeba zdůrazňovat, aby se v případě nebezpečí držely pokynů dospělých (rodičů, učitelů). Na závěr hodiny se pomocí propagačních materiálů zopakuje učivo.

TOPlist